dnes je 20.6.2024

Input:

101/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

101/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. marca 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55a ods. 1 a 7 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z., vyhlášky č. 197/2017 Z. z., vyhlášky č. 310/2017 Z. z., vyhlášky č. 79/2019 Z. z., vyhlášky č. 444/2020 Z. z., vyhlášky č. 223/2021 Z. z. a vyhlášky č. 536/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 11 v časti I. prvom bode sa za slová „Tureckej republiky,” vkladá slovo „Ukrajiny,” a v časti Vysvetlivky písmene g) sa slovo „kniežactvo” nahrádza slovom „kniežatstvo”.
2. V prílohe č. 12 v časti I. prvom bode sa za slová „Tureckej republiky,” vkladá slovo „Ukrajiny,” a v časti Vysvetlivky písmene g) sa slovo „kniežactvo” nahrádza slovom „kniežatstvo”.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Eduard Heger v. r.