dnes je 28.9.2023

Input:

17/2015 F.s., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020928/2015-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

17/2015 F. s.
Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/020928/2015-721
o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní k dani z príjmov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam.
Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú súčasťou tohto oznámenia.
Ing. Daniela Klučková
generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) - typ A
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (ďalej len „daňové priznanie typ A”) podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a nie sú od dane oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určené pre daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy, podľa § 5 až § 8 zákona.
1. Daňové priznanie typ A je povinný podľa § 32 zákona podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2015 presahujúce sumu 1 901,67 eura [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona], okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak
- plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
- plynuli zo zdrojov v zahraničí,
- nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona],
- daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ”) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (§ 38 zákona),
- požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi požadované doklady (§ 38 ods. 5 zákona),
- je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a 52ze zákona,
- došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu (§ 38 ods. 8 zákona).
Daňové priznanie sa podáva správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak cit. zákon neustanovuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. V daňovom priznaní typ A daňovník vypočíta daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak v tejto lehote daň nezaplatí, správca dane pri ukladaní sankcií postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”). Daňové priznanie je povinný