dnes je 27.5.2024

Input:

444/2022 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

444/2022 Z. z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 30. novembra 2022
o ustanovení súm rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Sumy rodičovského príspevku upravené podľa § 4 ods. 6 zákona sa ustanovujú takto:
a) suma podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona je 301,00 eur,
b) suma podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je 412,60 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 496/2021 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
 
Milan Krajniak v. r.