dnes je 14.7.2024

Input:

456/2021 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

456/2021 Z. z.
ZÁKON
z 2. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 421/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „zahraničných osôb,2” nahrádzajú slovami „zahraničných právnických osôb,2”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2§ 21 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka.”.
2. V § 1 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3. zahraničných fyzických osôb3aa slovenských fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu4okrem zahraničných fyzických osôb a slovenských fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,4apričom slovenskou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt4aana území Slovenskej republiky,”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 4aa znejú:

3a§ 21 ods. 4 písm. a) Obchodného zákonníka.


4aa§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
3. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami,
a) ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak im vzniknú povinnosti v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie účtovnej jednotky, ktorá zaniká bez právneho nástupcu alebo končí podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť, alebo
b) ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentov podľa § 23a ods. 10.”.
4. V § 2 ods. 5 úvodnej vete sa za slovom „účtovníctva” vypúšťa čiarka a slová „fyzická osoba podľa osobitného predpisu4b”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa.
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

47aZákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
6. V § 4 ods. 1 sa slová „fyzická osoba” nahrádzajú slovami „účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou,”.
7. V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú slová „ods. 2”.
8. V § 8 ods. 5 a § 23c ods. 5 sa slovo „formy” nahrádza slovom „podoby”.
9. V § 9 ods. 2 úvodná veta znie: „Ak