dnes je 7.6.2023

Input:

467/2022 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

467/2022 Z. z.
ZÁKON
z 29. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 302/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 298/2019 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z., zákona č. 349/2020 Z. z., zákona č. 402/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „tradície a histórie banských činností,”.
2. V § 2 písm. e) sa za slovo „výroby” vkladá čiarka a slová „výskumu a vývoja”.
3. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
4. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo reprezentatívnemu združeniu baníckych spolkov a cechov”.
5. V § 3 ods. 4 sa slová „písomného poverenia ministerstva; na odstránenie havárie starého banského diela na základe písomného pokynu ministerstva” nahrádzajú slovami „písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie”.
6. V § 3 ods. 7 sa slová „1 písm. f)” nahrádzajú slovami „1 písm. e)”.
7. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorých predmet a podmienky realizácie určí ministerstvo vo výzve na predkladanie žiadostí, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle podľa § 11 ods. 9 písm. c).”.
8. § 7 znie:
㤠7
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. e) možno poskytnúť na
a) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu a preložku
1. prístupovej komunikácie alebo železničnej vlečky,
2. kanalizácie, prečerpávacej stanice alebo čistiarne odpadových vôd,
3. prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice,
4. prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského zariadenia alebo regulačnej stanice plynu,
5. elektrickej prípojky alebo transformačnej stanice,
b) preložku vedení a telekomunikačných zariadení,11aalebo vybraných líniových stavieb,11b
c) terénne úpravy, vrátane asanácie v zóne vyčlenenej územným plánom pre priemysel,
d) náklady na projektovú dokumentáciu stavieb alebo činností podľa písmen a) až c) a f) až j),
e) náklady na štúdiu realizovateľnosti projektu súvisiaceho s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb,
f) výkup pozemkov pod stavbami realizovanými podľa písmena a) alebo pod inžinierskymi stavbami vo vlastníctve žiadateľa, ktoré žiadateľ uvedie v projekte podľa § 10 ods. 6 písm. b),
g) odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužívanej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemysel,
h) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu alebo odstránenie nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom pre priemysel,
i) odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti podľa písmen g) a h) vrátane súvisiacich inžinierskych sietí uložených v cestnom telese prístupovej komunikácie,
j) odstránenie alebo