dnes je 19.4.2024

Input:

526/2022 Z.z., Zákon o štátnom rozpočte na rok 2023

526/2022 Z. z.
ZÁKON
z 22. decembra 2022
o štátnom rozpočte na rok 2023
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2023 sa rozpočtujú sumou 26 699 184 040 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2023 sa určujú sumou 35 040 556 232 eur.
(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2023 sa určuje sumou 8 341 372 192 eur.
(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2023 je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2023 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2023 poskytujú do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 5.
(6) Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023 sú uvedené v prílohe č. 6.
(7) Celková platba za poistencov štátu1) na verejné zdravotné poistenie na rok 2023 je uvedená v prílohe č. 7.
§ 2
(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2023 uvedené v prílohách č. 2 až 7, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení2) týmto nie sú dotknuté. Vláda alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2023 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.3)
(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2023 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2023 podľa § 1 ods. 2.
(3) Odsek 2 sa nevzťahuje na prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vrátené do štátneho rozpočtu, určené na ďalšie použitie.
§ 3
(1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2023 určuje vo výške 0 % ročne.
(2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2023 určuje vo výške 2 % ročne.
(3) Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa na rok 2023 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2023 je 12 994 182 309 eur.6)
(2) Vláda je oprávnená v roku 2023 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2023 až 2025 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
(3) Vláda je oprávnená v roku 2023 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej