dnes je 20.8.2022

Input:

Finančný prenájom z hľadiska účtovania a zdaňovania

14.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.174 Finančný prenájom z hľadiska účtovania a zdaňovania

Ing. Dušan Preisinger

Finančný prenájom je jednou z foriem finančnej služby. Z pohľadu jej užívateľa ide o súčasť cudzích zdrojov zabezpečujúcich financovanie podnikateľských aktivít. Ide v podstate o finančný lízing, ktorý má charakter dlhodobého prenájmu. Po skončení doby tohto prenájmu ide obvykle o odkúpenie predmetu prenájmu nájomcovi. Je dôležité uviesť, že pri finančnom lízingu je doba prenájmu obvykle totožná s dobou ekonomickej životnosti prenajímaného predmetu. To znamená, že celková výška lízingových splátok je vo výške obstarávacej ceny majetku, ktorý je splácaný formou lízingu. Finančný lízing, z hľadiska podnikateľa optimalizuje jeho cash flow (finančný lízing neodčerpáva jednorázovo finančné zdroje na hnuteľný a nehnuteľný majetok; firma má teda disponibilné vlastné zdroje na financovanie prevádzkových