dnes je 5.12.2023

Input:

Formálna stránka účtovnej závierky za rok 2023

10.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 11 minút

1.4 Formálna stránka účtovnej závierky za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

V zmysle § 17 ods. 3 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov má účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva tieto súčasti:

a) Súvahu,

b) Výkaz ziskov a strát,

c) Poznámky.

Súvaha podáva informácie o majetkovej situácii účtovnej jednotky kumulatívne odo dňa jej vzniku a v základnom členení na aktíva a pasíva. Je považovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov účtovnej jednotky, ktorý poskytuje prvotné informácie o jej ekonomickom zdraví. Jednotlivé aktíva a pasíva sa ďalej členia do podrobnejších skupín. Strana aktív sa člení na neobežný, obežný a finančný majetok. Strana pasív naopak podáva informácie o vlastných a cudzích zdrojoch účtovnej jednotky.

Výkaz ziskov a strát podáva informáciu