dnes je 30.11.2022

Input:

Overenie vecnej a formálnej správnosti účtovníctva

10.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.318 Overenie vecnej a formálnej správnosti účtovníctva

Ing. Zuzana Kubaščíková PhD.

Overenie vecnej správnosti účtovníctva – inventarizácia

Inventarizáciou účtovná jednotka overuje (resp. preukazuje), či stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Vykonáva sa vždy k termínu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Inventarizácia pozostáva z týchto činností:

  1. Vykonanie inventúry,
  2. Porovnanie inventúrneho (skutočného) stavu s účtovným stavom a zistenie inventarizačných rozdielov a ich príčin, pri zohľadnení požiadaviek na oceňovanie majetku a záväzkov,
  3. Usporiadanie inventarizačných rozdielov – uvedenie stavu na účtoch do súladu so skutočným stavom, a to podľa charakteru a príčiny rozdielov (zaúčtovaním do obdobia, v ktorom sa tieto rozdiely zistili),
  4. Prijatie opatrení smerujúcich k tomu, aby v budúcnosti k rozdielom prichádzalo