dnes je 28.9.2023

Input:

Postupy účtovania nevyfakturovaných dodávok

4.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 17 minút

1.239 Postupy účtovania nevyfakturovaných dodávok

Ing. Dušan Preisinger

Pri zostavovaní účtovnej závierky podnikateľského subjektu je dôležité, aby v nej boli zachytené všetky účtovné prípady, ktoré vecne a časovo s týmto účtovným obdobím súvisia. V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, má účtovná jednotka povinnosť v účtovnej závierke uviesť informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. To isté platí aj pre všetky účtovné zápisy, ktoré sa uskutočňujú k tomuto dňu (pričom účtovná jednotka zohľadňuje aj informácie, ktoré sa týkajú stavu ku dňu zostavenia účtovnej závierky, ktoré k tomuto dňu účtovná jednotka získala; deň účtovnej závierky, v zmysle tohto ustanovenia, má možnosť si účtovná jednotka určiť, ide o deň jej fyzického zostavenia).


Účtovná jednotka uplatňuje účtovné obdobie ako kalendárny rok. Účtovnú závierku zostavuje k ultimu