dnes je 2.10.2023

Input:

Účtovanie pri zrušení spoločnosti likvidáciou

4.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:23

Kapitoly videa

Účtovanie pri zrušení obchodných spoločností s likvidáciou upravuje § 28 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. V školení sa dozviete, aký je celý proces likvidácie a aká je úloha účtovníka v nej. Autor približuje povinnosti daňového subjektu v procese prípravy spoločnosti na likvidáciu. Dôležité termíny a lehoty pri zostavení mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie, inventarizácia majetku, opodstatnenosť tvorby rezerv, opravných položiek, zostatkov na účtoch časového rozlíšenia. Školenie približuje daňový a účtovný pohľad na likvidáciu spoločnosti od momentu vstupu spoločnosti do likvidácie až do momentu jej výmazu z obchodného registra.

Lektor

Ing. Lucia Sandtner PhD., CA

Ing. Lucia Sandtner PhD., CA

Štatutárny audítor, daňový poradca, správca konkurznej podstaty. Členka Slovenskej komory audítorov – zapísaná ako asistent audítora číslo 2698 od 2008,od roku 2008 - daňový poradca 897/2008, správca konkurznej podstaty od 2009, od 2017 štatutárny audítor 1173, členka Slovenskej komory daňových poradcov.