dnes je 6.2.2023

Input:

Zostaviť výročnú správu za rok 2022

6.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Zostaviť výročnú správu za rok 2022

Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

V zmysle § 20 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov má účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (s výnimkou účtovných jednotiek uvedených v § 17a ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi) zároveň povinnosť vytvoriť aj výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť tiež overený audítorom. Súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musí byť overený do jedného roka odo dňa skončenia účtovného obdobia.


Novelou Zákona o účtovníctve s účinnosťou od 31.12.2022 došlo k zmenám v § 20:

§ 20 ods. 7 - ak účtovná jednotka emitovala cenné papiere a aspoň niektoré